STATUT FUNDACJA Z DYSTANSEM

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Z Dystansem, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Kamila Piotra Sochę, Wioletę Zaniewską-Sochę i Grzegorza Michała Kaźmierczaka zwani dalej jako „Fundatorzy”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Kamila Eugeniusza Wilgockiego w Kancelarii w Szczecinie przy ulicy Obrońców Stalingradu 21/1, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.
 3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja ma osobowość prawną.
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
 6. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 8. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 9. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 11. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 12. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcyc
 13. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 14. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 15. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

 CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 2

 1. Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, rehabilitację, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. Fundacja realizuje powyższy cel, podejmując w szczególności następujące działania:
  1. kształcenie i doskonalenie zawodowe;
  2. organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej;
  3. prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa;
  4. prowadzenie doradztwa i szkoleń z automotywacji, podnoszenia samooceny i pewności siebie, a także z zakresu pomocy w poprawie w komunikacji interpersonalnej;
  5. pośrednictwo i monitoring pracy;
  6. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych;
  7. prowadzenie badań i analiz;
  8. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych;
  9. współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego;
  10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
   w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  11. świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
   w szczególności w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym, finansowym i prawnym;
  12. finansowanie kształcenia lub dokształcania osób niepełnosprawnych;
  13. świadczenie wsparcia socjalnego (pomocy społecznej) osobom wpisanym do Rejestru Podopiecznych Fundacji.
 3. Podopiecznymi Fundacji są osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jednocześnie wpisane do Rejestru Podopiecznych Fundacji.
 4. Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, które działają w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji.
 5. Cele i działania wskazane w pkt. 1 i 2 realizowane są w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 3

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
  2. Dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. Dochodów z majątku ruchomego;
  5. Nawiązek;
  6. Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  7. Odsetek i depozytów bankowych.
 3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

WŁADZE FUNDACJI

§ 4

 1. Władzę Fundacji stanowi:
  1. Zarząd Fundacji (dalej jako: „Zarząd”).

 FUNDATORZY

§ 5

 1. Do kompetencji Fundatorów należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  2. zmiana statutu oraz celów statutowych;
  3. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
  4. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
 2. Fundatorzy podejmują decyzje w drodze jednomyślnych uchwał. Głosowanie może się odbywać w formie pisemnej.

 ZARZĄD FUNDACJI

§ 6

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych na 5 lat.
 2. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy:
  1. Wioleta Zaniewska-Socha – Prezes Zarządu;
  2. Kamil Piotr Socha – Wiceprezes Zarządu;
  3. Grzegorz Michał Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu.
 4. Kolejne Zarządy powołują Fundatorzy na mocy jednomyślnej uchwały.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji;
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów;
  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. śmierci członka Zarządu,
  5. odwołanie przez Fundatorów na mocy ich jednomyślnej uchwały.
 6. Zarząd może być odwołany w całości przed upływem kadencji na mocy jednomyślnej uchwały Fundatorów.
 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. realizacja celów statutowych;
  3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  4. uchwalanie regulaminów,
  5. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną lub w wiadomości SMS, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 11. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 13. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 14. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 15. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z innego tytułu niż określony w § 6 ust. 14.

 SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 7

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek zarządu.

 ZMIANY STATUTU

§ 8

 1. Zmian statutu Fundacji dokonują Fundatorzy na mocy jednomyślnej decyzji.
 2. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim – o ile sprzeciwu nie zgłosi którykolwiek z Fundatorów.

 POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 9

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy.

 LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 10

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku albo w razie uznania przez Fundatorów niecelowości dalszego prowadzenia Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 11

 1. Za dzień wejścia w życie niniejszego Statutu uznaje się dzień zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd rejestrowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Made with love by Joline. All rights Reserved.